Regulamin sklepu mesjaszyoga.com oraz informacje na temat polityki ochrony prywatności i cookies:
 

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest KRYSTIAN MESJASZ YOGA, z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 111/12, NIP: 9121783023 (dalej „Administrator”).

Gdzie są przechowywane Twoje dane osobowe?

Serwer firmy:

cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Możesz się z nami kontaktować przez email kontakt@mesjaszyoga.com l lub adres pocztowy: KRYSTIAN MESJASZ YOGA, Opole 45-356, ul. 1 Maja 111/12

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, reklamowania w Facebook Ads i zapisu do newsletter’a.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez mesjaszyoga.com?
Ponieważ zarejestrowałeś się w serwisie mesjaszyoga.com jako Klient i zaakceptowałeś Regulamin, przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:
* rejestracji w serwisie mesjaszyoga.com oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
* dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych w serwisie mesjaszyoga.com, takich jak sprzedaż kursów online w wersji elektronicznej,
* obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez email);
* kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
* przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mesjaszyoga.com, którym jest:
* zapewnienie obsługi usług płatniczych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
* zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
* organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
* wysyłania newsletterów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
* adres e-mail, login i hasło,
* jeśli chcesz otrzymać fakturę – informacje do wystawienia faktury, np. dane firmy i jej adres.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu mesjaszyoga.com.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec mesjaszyoga.com w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
* w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
* w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
* w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
* w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
* przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
* Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników mesjaszyoga.com:
– przelewy24.pl – obsługa płatności
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
* wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
* statystycznych i archiwizacyjnych,
* maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie.

Serwis korzysta z plików cookies m.in. w celach identyfikacyjnych, reklamowych, marketingowych, statystycznych oraz w celu dostosowywania do indywidualnych potrzeb jego użytkowników. Pliki Cookie mogą być stosowane również przez współpracujących z nami kontrahentów. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w wykorzystywanym przez Ciebie programie (przeglądarce internetowej) lub konfiguracji usługi. 

Korzystanie z Serwisu mesjaszyoga.com bez zmiany warunków przechowywania lub dostępu do cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. 

Zagadnienia ogólne

mesjaszyoga.com przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez mesjaszyoga.com oraz zasady wykorzystywania przez mesjaszyoga.com plików typu cookie. 

Korzystając z Serwisu, w szczególności zakładając konto w Serwisie i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i cookie. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności i Cookie a udzielonymi przez użytkownika Serwisu w trakcie rejestracji w Serwisie zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Cookies, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez mesjaszyoga.com będą udzielone przez użytkowników w trakcie rejestracji zgody.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW

mesjaszyoga.com zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w ich ramach usług wymaga przekazania Twoich danych osobowych. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu rejestracji w Serwisie. Wymagane przy rejestracji w Serwisie dane to między innymi: adres e-mail. Niektóre dane osobowe są wymagane przy dokonywaniu zakupu produktów w ramach Serwisu (np. adres dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu). Niektóre Twoje dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty w Serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

Niektóre podane przez Ciebie dane osobowe mogą być wymagane w trakcie kontaktu z działem obsługi Serwisu np. podczas składanych reklamacji.

Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;

– w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;

– w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

– w przypadku wyrażenia przez Ciebie stosownej zgody podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez mesjaszyoga.com lub podmioty działające na jego zlecenie, dla celów marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania na podany przez Ciebie adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przesyłanie newsletterów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Serwisie.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z mesjaszyoga.com (adres e-mail: kontakt@mesjaszyoga.com). Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Moje konto”). Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@mesjaszyoga.com, modyfikację ustawień Twojego konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

Środki ochrony danych osobowych 

mesjaszyoga.com dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. mesjaszyoga.com prowadząc Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez mesjaszyoga.com danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo opisane w polityce bezpieczeństwa danych osobowych mesjaszyoga.com.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z mesjaszyoga.com (adres e-mail: kontakt@mesjaszyoga.com, telefon: 665748891).

Pliki cookie

mesjaszyoga.com stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.

Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer mesjaszyoga.com z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla Twojej przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki „cookies” nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.

Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, którego wykorzystujesz do odwiedzania naszych Serwisu, możesz wykasować lub zablokować pliki „cookies”. Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

mesjaszyoga.com wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twoje urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia.

Cele zbierania plików cookie

Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisie, zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki cookie należące do mesjaszyoga.com są wykorzystywane w następujących celach:

– reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów),

– statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości),

– przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących,

identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów;

– zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisu;

– zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisu dla odbiorcy.

Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

– zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów;

– wyświetlanie reklam behawioralnych – dostosowanych do zainteresowań użytkowników;

– tworzenie profili behawioralnych użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;

JAK WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian możesz dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie modyfikacji zasad wykorzystywania plików Cookie w Twoje przeglądarce znajdziesz w dziale pomocy Twojej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby blokowania korzystania z plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

– W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać w następującej kolejności: „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies” Więcej informacji – Internet Explorer

– W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings”, a następnie “Block sites from setting any data” Więcej informacji – Chrome

– W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i wybrać opcję nie śledź lub podobną. Więcej informacji – Firefox

– W wyszukiwarce Safari należy wybrać „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję. Więcej informacji – Safari

– W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.

mesjaszyoga.com korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis.

Postanowienia końcowe

mesjaszyoga.com zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. O zmianach zasad polityki prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.

W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z mesjaszyoga.com – adres e-mail: kontakt@mesjaszyoga.com telefon: 665748891

Warunki i zasady sprzedaży Kursów online elektronicznych w sklepie internetowym mesjaszyoga.com.

Sklep internetowy MESJASZYOGA.COM, działający pod adresem https://mesjaszyoga.com, należy do firmy KRYSTIAN MESJASZ YOGA, z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 111/12, NIP: 9121783023.

Definicje:

KURS ONLINE  – kurs w wersji elektronicznej, zapisany w formacie wideo z opisem.

§ 1. Składanie zamówienia.

Klient może zamówić produkty oferowane w mesjaszyoga.com przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://mesjaszyoga.com.

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

– zarejestrować się i zalogować w sklepie mesjaszyoga.com,

– wybrać produkt za pomocą opcji „KUP TERAZ”,

– wybrać polecenie „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,

– dokonać płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie mesjaszyoga.com, Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tematu.

§ 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z kursów elektronicznych zakupionych w mesjaszyoga.com.

UWAGA! Przed zakupem kursu w sklepie mesjaszyoga.com, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć kurs, obsługuje wideo w formie online, np. w serwisie Vimeo. Firma mesjaszyoga.com nie gwarantuje, że zakupiony kurs w mesjaszyoga.com otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi kursów wideo. 

UWAGA! Przed zakupem kursu w formie elektronicznej w sklepie mesjaszyoga.com, Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania kursu, odpowiada jego wymaganiom.

Przed zakupem kursu, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:

– możliwość lub brak możliwości drukowania materiałów tekstowych,

– możliwość lub brak możliwości kopiowania wideo.

Warunki licencji umieszczone są w opisie kursu na stronach mesjaszyoga.com.

§ 3. Metody płatności.

Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy przelewy24.pl.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

– kartą kredytową*;

– przelewem online

– poprzez system PayPal

– kodem BLIK

– przelewem tradycyjnym (UWAGA: realizacja zamówienia opłaconego tą metodą trwa kilkanaście godzin dnia roboczego od momentu dokonania przelewu.). 

mesjaszyoga.com potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

*Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4. Warunki realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez mesjaszyoga.com potwierdzenia z firmy przelewy24.pl  informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, mesjaszyoga.com prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie otrzymania produktów.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, mesjaszyoga.com poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, mesjaszyoga.com dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła. 

§ 5. Ceny i formaty zakupionych kursów

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego mesjaszyoga.com są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 23%.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Zamówienie”.

§ 6. Faktury VAT

mesjaszyoga.com wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu na stronie “Zamówienie”. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga: Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

§ 7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

Klient przed zakupem kursu w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

§ 8. Korzystanie z zakupionych na mesjaszyoga.com produktów przez Klienta

Zakupione i opłacone produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na mesjaszyoga.com i przejściu do podstrony “Moje Konto”.

Uwaga! Przechowywanie zakupionych przez Klienta kursów online na podstronie “Moje Kursy” jest bezpłatną usługą dodatkową. Mesjaszyoga.com zobowiązuje się do przechowywania zakupionych przez Klienta elektronicznych kursów online na podstronie “Moje Kursy” do 365 dni od daty złożenia zamówienia.

§ 9. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym mesjaszyoga.com. mesjaszyoga.com nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.

Wszystkie produkty oferowane przez mesjaszyoga.com są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w mesjaszyoga.com lub udostępnionych bezpłatnie przez mesjaszyoga.com, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w mesjaszyoga.com innym osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:

– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w mesjaszyoga.com w całości lub we fragmencie,

– komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w mesjaszyoga.com,

– modyfikowania produktów zakupionych w mesjaszyoga.com.

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w mesjaszyoga.com w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w mesjaszyoga.com niezgodnie z prawem, mesjaszyoga.com może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

mesjaszyoga.com nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od mesjaszyoga.com.

§ 10. Treść licencji na korzystanie z kursów zakupionych w mesjaszyoga.com.

Kurs online zakupiony w mesjaszyoga.com przeznaczony jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiony kurs nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

§ 11. Reklamacje.

Klient może zgłosić reklamacje na adres: kontakt@mesjaszyoga.com w przypadku, gdy:

– zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

– Klient dokona zapłaty za produkt, a produkt nie pojawi się na koncie, Klient poinformuje mesjaszyoga.com o braku produktu, a w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez mesjaszyoga.com potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

mesjaszyoga.com ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez mesjaszyoga.com, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§ 12. Dane osobowe.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez mesjaszyoga.com, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.